Číma odpady s.r.o. Pojmy Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod, zkráceně ČOV, lidově "čovka", je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod, splašků a jiných tekutých odpadů vznikající lidskou činností. Úprava vody v čističce odpadních vod má za cíl odstranit stávající nečistoty nebo snížit jejich koncentraci, aby bylo možné odpadní vodu bezpečně vrátit zpět do životního prostředí. Ve státech s omezeným množstvím pitné vody může být vyčištěná voda použita po dalších úpravách i jako voda pitná.

K procesům podílejícím se na úpravě vody patří separace pevných látek pomocí mechanických (fyzikálních) procesů, jako je usazování a filtrace, a chemických procesů, jako je dezinfekce a koagulace (vločkování nečistot).

V procesu čištění vody se využívají i biologické procesy. Ty mohou zahrnovat například oxidační laguny, aktivaci kalu provzdušněním nebo pomalé filtrování odpadní vody přes pískové filtry.

Kaly z odpadních vod

Při procesu čištění odpadních vod vznikají kaly, které je nutno vyvážet dle provozního řádu čističky odpadních vod. Je tím zaručen její správný a bezproblémový chod.

Kaly obsahují suspendované pevné látky, bakterie, řasy, viry, houby, minerální látky, jako je železo, mangan a síru, a dalších chemické látky. Kaly mohou posloužit jako hnojivo pro zemědělské účely.

Povolení k vypouštění vody z čistíren odpadní vod vydává vodoprávní úřad.

Exkurze do historie likvidace odpadu a čištění odpadních vod

První kanalizace byla použita k odvodu odpadů ve starověké Mezopotámii. Svislé šachty odváděly odpad do žumpy. Podobné systémy existovaly v civilizaci kolem řeky Indus v Indii a ve starověké Krétě a Řecku.

Ve středověku byly kanalizační systémy postavené v Římě. Splašky byly shromážděny do žump, které byly pravidelně vyprazdňovány. Jako likvidace odpadů pak sloužil jejich prodej na hnojivo pro zemědělce mimo město.

Moderní kanalizace

Moderní kanalizace byly vybudovány v polovině devatenáctého století jako reakce na zhoršení hygienických podmínek, které přinesla těžká industrializace a urbanizace měst – zejména nárůst počtu obyvatel. Kvůli kontaminované vodě vypukla opakovaně v letech 1832, 1849 a 1855 v Londýně cholera, která zabila desítky tisíc lidí.

Zápach ze splašků, které končily v Temži, se nesl celým Londýnem. Byl proto vybudován rozsáhlý systém podzemních chodeb, který odváděl splašky mimo zástavbu města. Splašky ale nebyly nijak upravovány, ani se nepoužívaly jako hnojivo.
Shromažďování a odkalování odpadních vod

Nárůst objemu odpadních vod

Ke shromažďování odpadních vod a jejich odkalování začalo docházet postupně od padesátých let 19. století. Problém byl, že množství odpadních vod neustále narůstalo a jejich celý objem nemohl být absorbován zemědělskou půdou na okraji měst. Odkalování bylo prováděno mechanicky - filtrací přes štěrk, břidlici či písek.

Ve dvacátých letech 20. století byla vynalezena metoda provzdušňování odpadních vod a aktivace kalu prokysličováním. Na konci třicátých let již byla tato metoda čištění na celém světě převládající. Používá se i dnes.

Původ odpadních vod

Odpadní vody jsou generovány v obytných čtvrtích, institucionálních a obchodních částech měst a průmyslovými podniky. Splašky obsahují kapaliny z domácností, z toalet, van, sprch, kuchyní, dřezů a tak dále. Ve splaškách končí vše, vyhodíme do kanalizace.

V kanalizaci mohou končit také svody dešťové vody. Takováto kombinovaná kanalizace vyžaduje mnohem větší a dražší zařízení na zpracování než kanalizace sanitární určená výhradně na splašky. Při větším dešti by totiž mohlo dojít až k přetečení čističky odpadních vod, pokud by kapacita nestačila.

Problematické jsou také výkyvy v množství vody – za deště jsou objemy mnohem větší. Proto se od poloviny 20. století kanalizace a čištění povrchové vody většinou odděluje. Pokud je vyžadováno i čištění povrchových vod před jejich vypuštěním zpět do přírody tak se tak většinou děje v oddělených čistírnách.

Před vlastním čištěním

Než se v čističce začne s vlastním čištěním, je provedena předúprava odpadní vody. Odstraní se všechny materiály, které by mohly poškodit nebo ucpat čerpadla a kanalizační řady čistících nádrží. Během předúpravy se z odpadní vody odstraní odpadky, jako jsou plechovky, hadry, skleněné lahve, větve, listy a jiné velké objekty. Vše zachytí velká síta. Odpad pak skončí po roztřídění na skládce nebo se dále využije.

Tři fáze čištění odpadních vod

Čištění odpadních vod obecně zahrnuje tři fáze, zvané primární, sekundární a terciární čištění.

Primární čištění odpadních vod spočívá v jejich zadržení a zklidnění. Těžké pevné látky se mohou usadit na dno, zatímco olej, tuk a lehčí tuhé látky plavou na hladině. Usazený a plovoucí materiál je následně odstraněn a zbývající kapalina může být vypouštěna nebo podrobena sekundárnímu čištění.

Sekundární čištění odpadní vody odstraňuje rozpuštěné a suspendované biologické hmoty. Sekundární čištění odpaní vody se obvykle provádí nasazením mikroorganismů v řízeném prostředí. Toto čištění může vyžadovat separační proces pro odstranění mikroorganismů z upravované vody před vypuštěním nebo terciárním čištění.

Terciární čištění odpadní vody má za cíl umožnit vypuštění této vody do vysoce citlivých nebo křehkých ekosystémů (ústí řek, řek s nízkým průtokem, korálové útesy, aj.). Voda je čištěna chemicky (dezinfekce chlorem nebo UV světlem) nebo fyzikálně (například mikro filtrací).
Voda je cenná komodita a je proto nutné se k ní chovat šetrně. Čištění odpadní vody je jeden ze způsobů jak vodou šetřit a jak ji recyklovat.

Číma odpady s.r.o.
Londýnská 10/99
460 01 Liberec XI-Růžodol I

Telefon:(+420) 482 710 089
Mobil:(+420) 603 503 967
Fax:(+420) 482 712 394
E-mail:info@cimaliberec.cz

Číma odpady © All rights reserved

LIKVIDACE ODPADU
603 503 967

RYCHLE
EKOLOGICKY
PROFESIONÁLNĚ