Číma odpady s.r.o. Pojmy Kanalizace

Kanalizace

Kanalizace, nebo také kanalizační řad, je podzemní potrubní systém navržený speciálně pro přepravu odpadních vod z rodinných domů a komerčních budov pro další zpracování nebo likvidaci v čistírně odpadních vod (ČOV), septiku nebo žumpě. Tento typ kanalizace nazýváme kanalizací splaškovou.

Pro odvod dešťové vody z komunikací, parkovišť nebo okapních svodů budov je určená dešťová kanalizace.

Kvůli úspoře při výstavbě a provozu se často kanalizace pro odpadní a dešťovou vodu kombinuje do jednoho vedení. To s sebou přináší problémy v podobě nárazového zvednutí objemu vody v době dešťů.

Pro vstup do kanalizačního systému a pro jeho čištění slouží kanály. U splaškové kanalizace slouží kanály také k odvětrávání kanalizačních plynů.

Materiál pro výstavbu kanalizace

Materiál na kanalizaci je volen dle kapacity a místa uložení. Na exponované a silně zatížené kanalizace se používá kamenina nebo levnější beton. Pokud má kanalizace sloužit dlouho, je nutné potrubí obetonovat. V 19. století se k výstavbě kanalizačních tunelů používala pálená cihla.

Levnější alternativa pro výstavbu kanalizace jsou plasty. Ty se dobře zpracovávají a stačí je podsypat štěrkem a obsypat pískem.

Kanalizační síť má největší dimenze potrubí v dolních úsecích před ČOV (i přes jeden metr), kde se sbíhají jednotlivé větve kanalizace. Směrem k začátku kanalizačních potrubí se průměr postupně zmenšuje až do nejmenšího používaného profilu, který je nejčastěji 25 cm.

Gravitační a tlaková kanalizace

Kanalizace musí být ve spádu. A to nejlépe v plynulém. Ideální spád je 1 - 3%. Tuhá složka odpadů je pak plynule unášena pryč. Větší spády s malým průtokem se paradoxně mohou častěji ucpávat. Samospádová kanalizace je nazývána gravitační.

Druhým typem je kanalizace tlaková se systémem čerpadel.

Problémy kombinované kanalizace

Pokud neumožňuje terén vybudování kanalizace gravitační. Jsou splašky vedeny tlakovými kanalizacemi.

Odpadní vody v tomto případě nejdříve gravitačními kanalizacemi dotečou do čerpací stanice. Ty čerpají splašky tlakovou kanalizací až na místo, odkud může gravitačně dotéct na ČOV.

Čerpací stanice jsou náročné na údržbu a spotřebovávají elektrickou energii. Kvůli drahému čerpání by pro to do nich neměla být svedena i dešťová voda. Aby se nezvyšoval objem čerpané vody.

Přepady kanalizace do vodotečí

Protože ČOV pojme jen určité množství vody, musí se odpadní vody naředěné dešťovými odlehčit v odlehčovacích komorách. Při největších deštích se proto voda z kanalizace přelévá přímo do řek, náhonů nebo potoků.

Deště jsou každým rokem intenzivnější. Na ČOV mohou proto kanalizací přitékat často násobky hodnot litrů odpadní vody, než které může v daném okamžiku pojmout.

Na trase kanalizace jsou také sedimentační jímky, které zachycují unášený štěrk a písek. Sedimenty se musí průběžně vybírat, aby nedošlo k zanesení jímky.

Kontrola a čištění kanalizace

Pro správný a bezproblémový chod kanalizace je nutné provádět pravidelné revize a čištění kanalizace. Závady na kanalizaci se vyhledávají inspekční kamerou. Tak lze rychle a snadno zjisti příčinu ucpávání kanalizace a tu následně odstranit.

Na čištění kanalizace se používají tlaková vozidla vybavená širokou škálou čisticích trysek.

Kanalizační systémy v dobách minulých

Archeologické studie ukázaly využití poměrně sofistikovaných odtokových systémů ve starých kulturách. Například na minojské Krétě přibližně 4 000 roků před naším letopočtem měla města, jako je Phaistos navržené kanalizační systémy tak, aby se při bouři srážky odváděly z ulic pryč.  V krétském Knossosu byly kamenné kanalizační systémy pro dešťovou vodu tak velké, že jimi mohl snadno prolézt člověk.

Kanalizace odkryté archeology jsou i ve městech na řece Indus. Kanalizaci měli i ve starém Římě, kde splašky odtékaly do Tibery. Během vládnutí dynastie Zhou ve starověké Číně byla vybudována kanalizace v různých městech jako Linzi.

Ve středověkých evropských městech sloužily jako kanalizace malé vodní toky podél ulic – otevřená kanalizace vedená ve žlabech. Ty byly postupně zakryty, až vznikla krytá kanalizace.

V 19. století vznikaly cihlové klenuté kanalizační stoky v Paříži, Londýně či Praze. Tyto stoky dnes často slouží jako turistická atrakce.

Nutnost čistit odpadní vody

Již od středověku si byli vládci vědomi dopadu splašků na zdraví lidí. V 16. století v Anglii rozhodl král Jindřich VIII, že odpadní žlaby musí mít spád, aby splašky v Londýně nestagnovaly a plynule odtékaly do Temže.

V řekách splašky končily až do 19. století, kdy se v Americe a části Evropy vyvinuly způsoby čištění odpadních vod.

Čištění splaškových vod vzniklo jako produkt průmyslové revoluce. S průmyslovou revolucí vzrostl v 19. století počet obyvatel ve městech v Evropě a Severní Americe. To často vedlo k šíření nákaz jako je cholera a tyfus.

Například Temže v Londýně začala připomínat stoku. Nesmírný zápach, který se šířil po celém městě, vedl k výstavbě čistíren odpadních vod.

Systematická výstavba čističek odpadních vod ale například v USA začala až v roce 1960.

Jiné využití kanalizace

Kanalizační stoky byly často využívány i k jiným úkolům, než pro odvod splašků. Kanalizace byla často používána jako úkryt a úniková cesta pro partyzány a odbojáře ve druhé světové válce.

Boj ve stokách probíhal také během bitvy o Stalingrad.

Jediní lidé, kteří přežili židovské povstání ve Varšavském ghettu během německé okupace Polska, unikli přes městské kanalizace.

Kanalizace v umění

Téma cestování, skrývání nebo dokonce bydlení v kanalizaci je běžné klišé v literatuře.

Slavné příklady obývání kanalizace jsou Želvy Ninja, Bídníci od Viktora Huga, Fantom opery a další.

Kanalizační aligátoři

Známá je také městská legenda o kanalizačním aligátorovi v USA. Obří krokodýl by měl obývat kombinované kanalizační stoky zejména v hlavních metropolitních oblastech.

Dvě plastiky v New Yorku zobrazují aligátora, jak táhne nešťastnou oběť do kanalizační šachty.

Číma odpady s.r.o.
Londýnská 10/99
460 01 Liberec XI-Růžodol I

Telefon:(+420) 482 710 089
Mobil:(+420) 603 503 967
Fax:(+420) 482 712 394
E-mail:info@cimaliberec.cz

Číma odpady © All rights reserved

LIKVIDACE ODPADU
603 503 967

RYCHLE
EKOLOGICKY
PROFESIONÁLNĚ