Číma odpady s.r.o. Pojmy Kontejner

Kontejner

Každé staveniště má určitá omezení v přístupu na jednotlivé úseky, kde jsou stavební nebo rekonstrukční práce prováděny. Zejména to pak platí pro investice v městských centrech.

Hlavní limity jsou schopnost dodat nebo vyzvednout stavební materiály všude tam, kam je třeba, s použitím vhodného dopravní prostředku jako je přívěs kamionu, nákladní vozidlo se sklápěčkou nebo nakládací vozík.

Přistavení kontejneru v místech se ztíženou přístupností

V případě přepravy sypkých materiálů, jako je suť, zemina, písek nebo cement a beton je ideálním řešením použít přepravní kontejner. Kontejnery umožňují transportovat jakýkoliv vybraný materiál na libovolné místo pomocí zvedacího mechanismu (jeřáb, naviják, hydraulická ruka aj.). Kontejner přistavíme dle potřeby na předem dohodnutou dobu, zajistíme přivezení kontejneru i jeho odvoz, včetně likvidace odpadu uvnitř – stavební suti nebo zeminy. Do kontejneru je také možné deponovat odpad komunální ze zahrádek či domácností. Přistavíme větší kontejner na na lehký velkoobjemový odpad.

Kontejner je kovová nádoba na mobilní sběr velkoobjemových komunálních odpadů a deponování stavebních materiálů, jako je stavební suť nebo zemina v místě stavby nebo rekonstrukce. Výhodou kontejneru je, že vozidlo nemusí být při nakládce odpadu či stavebního materiálu přítomné. Po naplnění kontejneru je kontejner odvezen i s odpadem k dalšímu zpracování nebo ekologické likvidaci odpadu.

Další výhodou kontejneru je snadná manipulace s kontejnerem na stavbách. Přistavený kontejner umožňuje vysokou variabilitu a flexibilitu jeho umístění dle požadavku zákazníka a druhu odpadu nebo požadovaného stavebního materiálu (písek, beton, štěrk)..

Kontejner jako univerzální způsob skladování a přepravy materiálu

Myšlenka použití určitého typu přepravního kontejneru není úplně nová. Krabice podobné dnešním moderním kontejnerům byly poprvé použity pro kombinovanou Kolejovou a koněspřežní dopravu v Anglii již v roce 1792.

Širší využití kontejnerů má svůj původ v dobách počátků těžby uhlí v Anglii, která začala v pozdním 18. století. V roce 1795 si otevřel Benjamin Outram důl na uhlí. Přepravu zajišťoval v kovaných vozech podobným dnešním kontejnerům. Kolové vozy byly tažené koňmi. Celý vůz pak bylo možné naložit na říční člun.

Ve třicátých letech 19. století byly kontejnery využívány na železnici v Manchesteru a Liverpoolu ve Velké Británii. Jednalo se o jednoduché obdélníkové dřevěné krabice. Vešly se čtyři na vagon a byly používány k přepravě uhlí z dolů v Lancashire do Liverpoolu. V Liverpoolu byly přeloženy za pomocí jeřábu z vlaku na koňské povozy.

Sjednocení velikostí kontejnerů

V roce 1933 byl v Evropě pod záštitou Mezinárodní obchodní komory založen Mezinárodní úřad pro kontejnerovou přepravu. Ten v červnu roku 1933 rozhodl o povinných parametrech pro kontejnery používané v mezinárodní dopravě.

Úřad definoval, že kontejnery jsou, co se týče formy, buď typu „uzavřený“ nebo „otevřený“. Nosnost kontejnerů musela být taková, že jejich celková hmotnost (náklad a obal) byla stanovena na 5 tun pro kontejnery těžkého typu a 2.5 tuny pro kontejnery lehkého typu.

Kontejnery ve Druhé světové válce a ve válce korejské

Americká armáda využívala úspěšně kontejnery ve velkém v průběhu Druhé světové války. Kontejner se osvědčil jako prostředek pro rychlou a efektivní vykládku a distribuci zásob a zbraní.

Během korejské války pak byl kontejner vyhodnocen jako ideální způsob pro převoz citlivé vojenské techniky.

Krádeže materiálu a poškození dřevěných beden s vybavením přesvědčilo armádu, že je zapotřebí mít ocelové kontejnery.

Unifikace kontejnerů pro větší univerzálnost

V roce 1955 přišel Malcom P. McLean, podnikatel v autodopravě ze Severní Karolíny v USA, s myšlenkou přepravy celého tahače i s nákladem umístěným stále uvnitř. Uvědomil si, že by bylo mnohem jednodušší a rychlejší mít jeden kontejner, který by mohl být vyzvednut z vozidla přímo na loď, aniž by nejprve musel být vyložen celý jeho obsah ven a přenesen na jiné místo.

Jeho myšlenka byla založena na teorii, že účinnost by mohla být mnohem vyšší, kdyby využíval po celou dobu přepravy zboží od výrobce k příjemci systém stejných, unifikovaných kontejnerů. Kontejner by mohl být přepravován s minimálním přerušením přes různé druhy dopravy v průběhu své cesty. Kontejner by mohl být přesunut hladce mezi lodí, nákladním automobilem a vlakem. Stačilo by uzpůsobit nosné plochy. Výrazně by to pak zjednodušilo celý logistický proces a odpadlo by časté a zdlouhavé překládání zboží.

McLean se proto spojil s inženýrem Keithem Tantlinger a společně vymysleli moderní kontejner. Měl být uzpůsoben na dlouhé cesty po moři, měl být dostatečně pevný a snadno přenositelný. Proto kontejner vybavili systémem twistlock – na každém ze čtyř horních rohů bylo oko pro snadné uchopení kontejneru jeřábem a jeho přesun.

Realizace této myšlenky vedla k revoluci v nákladní dopravě a mezinárodním obchodu v průběhu příštích 50 let.

Kontejnery svázané normou zlevnily přepravu

Během prvních 20 let širšího využití kontejnerů v dopravě bylo používáno mnoho velikostí a typů kontejnerů a různých tvarů rohových ok určených pro uchycení kontejnerů. Existovaly desítky vzájemně nekompatibilních kontejnerových systémů.  Proto se po mnoha kompromisech sjednotily rozměry a tvary kontejnerů po celém světě.

Kontejnerizace výrazně snížila náklady na mezinárodní obchod a zvýšila jeho rychlost, zejména v oblasti spotřebního zboží a komodit. Také se výrazně změnil charakter přístavních měst po celém světě. Před vysoce mechanizovanými přesuny kontejnerů bylo potřeba mít posádku čítající 20 až 22 přístavních dělníků. Ti museli ručně přenosit náklad ze skladů do podpalubí lodi nebo obráceně. Po zavedení kontejnerů tato praxe odpadla. Kontejnery vedly k zániku celých přístavních komunit.

Účinky kontejnerizace se rychle rozšířily i mimo odvětví námořní a říční dopravy. Kontejnery byly rychle přijaty v silniční a železniční dopravě. Vyvinula se také výroba, která se přizpůsobila většímu využití kontejnerů pro přepravu výrobků. Společnosti, které kdysi odesílaly jen malé zásilky, je začaly seskupovat do kontejnerů. Mnoho obalů je rovnou navrženo tak, aby se přesně hodily do kontejnerů a co nejvíce se tak zužitkovalo místo.

Kontejnery a jejich využití ve dvacátém prvním století

V roce 2009 bylo přibližně 90% nesypkých nákladů po celém světě převáženo kontejnery naskládaných na dopravních lodích. Z toho 26% veškeré kontejnerové překládky se provádí v Číně. V roce 2005 vykonalo asi 18 milionů kontejnerů více než 200 milionů cest.

Kontejner také nabízí lepší zabezpečení nákladu. Náklad není v kontejneru vidět pro náhodného diváka, a tak je méně pravděpodobné, že bude ukraden. Dveře kontejnerů jsou obvykle utěsněné a zajištěné tak, že je na první pohled zřejmé, že došlo k vykradení obsahu.

Některé kontejnery jsou vybaveny elektronickými monitorovacími zařízeními. Mohou tak být vzdáleně monitorovány změny v tlaku vzduchu v kontejneru, které nastanou, když jsou dveře kontejneru otevřeny.

Zneužití kontejnerů pro pašování zboží

Kontejnery byly používány také k pašování kontrabandu. Drtivá většina kontejnerů není nikdy podrobena kontrole, vzhledem k velkému počtu kontejnerů na jedné lodi.

V posledních letech se proto zvýšila obava, že by kontejnery mohly být použity k přepravě teroristů nebo teroristických materiálů. Americká vláda proto vypracovala Iniciativu pro bezpečnost kontejnerů (CSI), jejímž cílem je zajistit, aby byl vysoce rizikový náklad zkoumán nebo skenován, nejlépe v přístavu odeslání.

Ztráty kontejnerů během přepravy

Kontejnery občas vypadnou z lodí, obvykle během bouřek. Podle mediálních zdrojů se na moři každoročně ztratí mezi 2 000 a 10 000 kontejnerů. Světová rada pro plavbu po průzkumu mezi nákladními společnostmi uvedla, že je toto tvrzení hrubě nepřiměřené a vypočítala průměrné ztráty na 350 kontejnerů každý rok.

Jiná použití pro kontejnerů

Kontejner ale nemusí sloužit jen k dopravě písku, betonu nebo štěrku a pro odvoz stavební suti a jiného velkoobjemového odpadu. Kontejnery nejsou vhodné také jenom pro přepravu zboží. Může se v nich i bydlet.

Kontejnerová architektura znamená využití kontejnerů jako základu pro bydlení a dalších funkčních objektů pro lidi, a to buď pro dočasné, nebo trvalé bydlení. Kontejnery mohou být také použity jako přístřešky nebo skladovacích prostory v průmyslu a obchodu.

Kontejnery začínají také být využívané pro umístění počítačů datových center.

Poměrně čerstvá pak je myšlenka využití kontejnerů pro přepravu lidí. Modifikovaná motorová vozidla by sloužila jako osobní kontejnery pro nesilniční přepravu osob.

Kontejner pro každou stavbu nebo rekonstrukci

My u Čímy ale zůstaneme u použití kontejnerů zejména pro stavební účely. Nechte si přistavit kontejner s betonem či pískem. Využijte kontejner pro odvoz stavební suti, odvoz stavební suti s příměsí nebo odvoz a likvidaci komunálního odpadu. Objednat přistavení kontejneru je možné buď telefonicky, e-mailem, nebo můžete pro objednání přistavení kontejneru využít náš objednávkový e-shop. Objednávka přistavení kontejneru pro odvoz komunálního odpadu nebo přistavení kontejneru s pískem či betonem pro Liberec a Liberecký kraj nebyla nikdy snadnější.

K nakládání a vykládání můžeme také použít hydraulickou ruku. Tento hydraulický jeřáb nám usnadní manipulaci a převážení kontejnerů. Přistavení kontejneru s vozidlem vybaveným hydraulickou rukou urychluje a usnadňuje manipulaci s kontejnerem.

Objednejte si přistavení kontejneru na vaši stavbu nebo rekonstrukci ještě dnes. Zavolejte nám do Čímy.

Číma odpady s.r.o.
Londýnská 10/99
460 01 Liberec XI-Růžodol I

Telefon:(+420) 482 710 089
Mobil:(+420) 603 503 967
Fax:(+420) 482 712 394
E-mail:info@cimaliberec.cz

Číma odpady © All rights reserved

LIKVIDACE ODPADU
603 503 967

RYCHLE
EKOLOGICKY
PROFESIONÁLNĚ