Číma odpady s.r.o. Pojmy Septik

Septik

Septik (též někdy senkrubna, senkrovna či miskrubna) je plastová nebo betonová nádrž či nádoba usazená v zemi. Septik je klíčovou složkou systému čištění odpadních vod malého rozsahu v oblastech bez spojení na hlavní kanalizační potrubí a čistírnu odpadních vod. Septiky tak najdeme často na venkově, nebo v okrajových částech měst.

Termín "septik" odkazuje na anaerobní bakteriální (septické) prostředí, které se vyvíjí v nádrži - septiku. To pomáhá rozkládat nebo mineralizovat odpady vypouštěné do septiku.

Septiky lze vybavit dalšími jednotkami na místní čištění odpadních vod, jako jsou bio filtry nebo aerobní systémy zahrnující umělé nucené větrání.

Odpadní voda je v septiku jímána a dále pokračuje přepadem do trativodu a vsakuje se do země, popřípadě je odvedena do kanalizace. Po nahromadění usazenin a hustých kalů je nutné septik vyvézt, aby nedošlo k ucpání přívodu z domu nebo ucpání vsakovacího trativodu. Velké množství kalů také snižuje účinnost septiku.

Dvoukomorové septiky s odděleným čištěním odpadní vody

Septik obvykle obsahuje dvě až tři komory (každá by měla být vybavena krytým průlezem), které jsou od sebe odděleny pomocí dělicí stěny. Ta má otvory umístěné uprostřed mezi podlahou a stropem nádrže. Více komor umožňuje efektivnější čištění odpadní vody a fekálií v septiku.

Odpadní voda vstupuje nejdříve do první komory septiku. Zde se mohou usadit pevné látky a spodina vyplavat. Ustálené pevné látky jsou anaerobně stravitelné, což snižuje jejich objem. Kapalná složka protéká dělicí stěnou do druhé či třetí komory, kde dochází k jejímu dalšímu rozkladu.

Nadbytek vyčištěné kapaliny pak odchází ze septiku ven do vsakovací jímky nebo vsakovacího trativodu. Zbývající nečistoty ve vodě jsou zachyceny a odstraněny v půdě - eliminovány průsakem do půdy, odpařováním a absorbovány prostřednictvím kořenového systému rostlin.

Vsakovací potrubní síť – trativod je často položen v příkopu se štěrkovým dnem pro snazší vsakování. Potrubí je perforované. Velikost vyluhovacího pole je úměrná objemu odpadních vod a nepřímo úměrná pórovitosti odvodňovacího pole (propustnosti podloží).

Septiky s dvoustupňovým čištěním odpadní vod

Celý septický systém může pracovat samostatně nebo gravitačně. Pokud je to nutné, je možné septik osadit čerpadlem. U některých septiků jsou navrhovány sifony nebo používány jiné metody, jak zvýšit objem a rychlost odtoku vody do odtokového – vsakovacího pole. To umožňuje využít celou délku drenážní trubky rovnoměrněji a prodlužit tak životnost drenážního pole tím, že se zabrání jeho předčasnému zanesení.

Některé septiky mohou být vybavené dvoustupňovým systémem čištění. Septický kal a příchozí odpadní voda se oddělí tak, aby nedošlo k jejich míchání. Odpadní vody se po první anaerobní fázi čištění ve druhé fázi provzdušní, než se vypustí do vsakovacího pole.

Řádně navržený systém je bez zápachu. Kromě periodické prohlídky a vyvážení septiku by měl septik sloužit desítky let s minimální údržbou.

Pravidelné vyvážení septiku pro jeho hladký chod

Odpad, který není rozložen v anaerobní části čištění, musí být ze septiku odstraněn. Jinak se septik zaplní a odpadní voda s obsahem nerozloženého materiálu se dostane přímo do drenážního pole. To je škodlivé pro životní prostředí a zároveň může kal ucpat drenážní potrubí nebo snížit schopnost půdy absorbovat vodu. Oprava je náročná a nákladná.

Frekvence vyvážení septiku závisí na objemu nádrže a množství pevných látek, které se do septiku dostávají z domovní kanalizace. Pak musí přijet fekální vůz a nahromaděný fekální kal vyčerpat a odvést.

Frekvence vyvážení septiku také závisí na rychlosti anaerobního čištění (to je účinnější při vyšších teplotách), systému čištění (vícestupňové s provzdušňováním) i na požadavcích majitele. Častou vyvážení septiku může regulovat směrnice či předpis. Anaerobní proces se po vyčerpání septiku rychle znovu nastartuje.

Údržba septiku a časté chyby a problémy

Jako každý systém tak i septický systém vyžaduje údržbu. Za údržbu je odpovědný vlastník. Zde jsou některé časté problémy, se kterými se setkáváme.

  • Nadměrné ukládání jedlých olejů a tuků může způsobit zablokování přívodní kanalizace k septiku. Oleje a tuky jsou často obtížně degradovatelné a mohou způsobit problémy se zápachem i problémy s vyvážením septiku. Zajišťujeme čištění, odvoz a likvidaci tukového lapolu.
  • septiku by neměly končit biologicky nerozložitelné položky, jako jsou nedopalky cigaret či hygienické výrobky, jako jsou hygienické vložky, tampony, vatové tyčinky a vatové tampony. Tyto materiály mohou rychle zaplnit nebo ucpat septik. Neměly by být proto likvidovány tímto způsobem.
  • Stejně jako u všech drenážních systémů, může likvidace odpadů z potravin v septiku způsobit rychlé přetížení systému pevnými látkami a jeho předčasné selhání.
  • Některé chemikálie mohou poškodit součásti septiku - zejména pesticidy, herbicidy, materiály s vysokou koncentrací bělidla nebo hydroxidu sodného (louhu) nebo jiných anorganických materiálů jako jsou nátěrové hmoty nebo rozpouštědla.
  • Některé chemikálie mohou zabít pro septik potřebné bakterie. Například i velmi malé množství dusičnanu stříbrného zabije celou kulturu v septiku.
  • Stejně jako u komunální kanalizace mohou kořeny stromů a křoví nad septikem ucpat nebo poškodit potrubní systémy. Kořeny také mohou poškodit samotný septik. Díky snadnému přísunu živin stromy a keře v blízkosti septiku často rostou více a rychleji.
  • Septiky samy o sobě jsou neúčinné při odstraňování dusíkatých sloučenin, které mají potenciál způsobit bujení řas ve vodních tocích, do kterých si odpadní voda najde cestu. To lze napravit pomocí technologie snížení obsahu dusíku v septiku, nebo tím, že průsak bude řešen tak, aby se zabránilo přímému vstupu odpadních vod do vodních systémů.

Septik v průběhu času 

Moderní septik vznikl již v 19. století. Předcházela mu žumpa, která měla za úkol utěsnit odpadní vody a fekálie tak, aby se zabránilo kontaminaci. V žumpě se pevný odpad pomalu zkapalní v důsledku anaerobních procesů podobně jako u septiku.

Žumpu vynalezl L. H. Mouras ve Francii v roce 1860. V roce 1895 si nechal Brit Donald Cameron patentovat vylepšenou verzi žumpy. Říkal jí septik. Podle účelu – nutnosti zachytit bakterie a nepustit je ven a procesu hnití (ze slova sepo = hnít). Na rozdíl od bezodtokové jímky, kterou je nutné pravidelně vyvážet, měl již jeho septik oddělené komory a trativod pro vsakování přebytečné vyčištěné vody.

Objednejte si vyvezení septiku nebo žumpy ještě dnes

Potřebujete vyvést žumpu nebo septik? Objednejte si naše služby. Stačí zavolat nebo napsat, zarezervovat termín a my přijedeme. Pravidelnou péčí o septik prodloužíte jeho životnost až na padesát a více let.

Číma odpady s.r.o.
Londýnská 10/99
460 01 Liberec XI-Růžodol I

Telefon:(+420) 482 710 089
Mobil:(+420) 603 503 967
Fax:(+420) 482 712 394
E-mail:info@cimaliberec.cz

Číma odpady © All rights reserved

LIKVIDACE ODPADU
603 503 967

RYCHLE
EKOLOGICKY
PROFESIONÁLNĚ