Zemní práce

Příprava staveniště, vyhloubení základů nebo srovnání terénu kolem domu.

Bagry, zemní a výkopové práce pro Liberec a okolí

Do širokého portfolia služeb pro naše zákazníky patří kromě zimního úklidu sněhu, odvozu a likvidace odpadu a dopravy stavebního materiálu na stavbu také zemní a výkopové práce. Naše bagry a traktorbagry dojedou připravit staveniště, vyhloubit základy nebo srovnat terén kolem domu po celém Liberci a širokém okolí. Nabízíme zemní a výkopové práce pro celé Liberecko.

Výkopové a zemní práce se z velké většiny provádějí strojně s pomocí bagrů, traktorbagrů či pásových bagrů. Ušetří vám to čas i peníze. Ručně se realizují jen práce dočišťující nebo výkopy pro stavby malého rozsahu. Objednejte si naše služby – výkopové a zemní práce pro Liberec a okolí. Rozšíříte tak řady našich spokojených zákazníků.

Přípravné zemní práce před započetím stavby

Vždy než začne stavba domu, je nutné řádně připravit staveniště, aby mohla stavba probíhat rychle a bez problémů a po jejím dokončení se pozemek snadno vrátil do původního stavu. Nabízíme bourání původních objektů, odstranění drnu, sejmutí ornice i odstranění vegetace. To vše rychle a šetrně a za použití našich vlastních bagrů a po celém Liberecku.

Ornice je nejkvalitnější půda. Bylo by chyba o ni přijít. Během stavby by se mohla promíchat s neúrodnou hlušinou nebo poničit těžkou technikou. Je proto nutné ornici v tloušťce asi 200 milimetrů v celé ploše staveniště shrnout a odklidit na stranu. Po dokončení stavby se ornice použije pro rychlé ozelenění upraveného terénu.

Stavbě domu by také vadily stromy a keře. Proto se stromy pokácí a odstraní se pařezy a kořeny.

Výkopy základů staveb rodinných domů

Když je pozemek vyčištěný, ornice je uložená na pozemku v místech, kde nebude překážet a stavbě nebudou vadit keře ani stromy, tak se vytyčí místo, kde bude dům stát. Také se přesně určí, jak hluboko bude dům založen – tedy jak budou hluboké základové pasy pro realizaci základové desky. Tím se zajistí, že se zbytečně nenavýší množství odvážené zeminy z výkopů. Výkopové práce by se zbytečně prodražily.

Je třeba také mít na paměti, že zemina má po výkopu větší objem, protože není zhutněná.

Výškové osazení domu má také vliv na správné odvodňování pozemku v blízkosti domu a na vhodný sklon kanalizace. Pak opět přijde na řadu náš bagr na další zemní práce. Komu by se přece dnes chtělo kopat základy domu krumpáčem a lopatou. Snadnější je vzít telefon a objednat si vyhloubení základů domu do Čímy Liberec.

Svahování urychlí výkopové práce

Číma Liberec nabízí kromě hloubení základů také svahování. Svahování je vhodné pro podsklepené domy. Umožňuje urychlit výkopové práce. Pomocí svahování vytvoříte volný vnitřní prostor pro použití mechanizace přímo ve výkopu. Není navíc potřeba výdřeva na zajištění stěn stavební jámy. Pažení je finančně náročné.

Nevýhodou svahování je větší objem zemních prací. Po dokončení spodní stavby musí být prostor mezi objektem a svahem zasypán zeminou. Při svahování je také třeba brát ohled na soudržnost půdy. U břidlic je nutné brát při svahování ohled na sklon jejich vrstev.

Svahování zajistíme pro Liberec a okolí. Objednejte si náš bagr.

Výkopy pro položení inženýrských sítí

Základy jsou vyhloubeny a může začít stavba vlastního domu.

Po dokončení základové desky se většinou realizují výkopy pro realizaci inženýrských sítí. Tedy přípojek elektřiny, vody, plynu a kanalizace. Připravuje se drenáž pro zajištění odvodnění pozemku kolem domu a pro svody dešťové vody ze střech.

Odvoz a likvidace zeminy

Nepotřebnou hlušinu z výkopových prací zpravidla odvezeme na skládku. Zajistíme její ekologickou likvidaci. Někdy je také možné dohodnout se s příslušným obecním úřadem – obec může mít o hlušinu zájem. Na katastru obcí bývají místa, které chce obec zarovnat a vyplnit. Hlušina se nemusí vozit daleko a její likvidace je zdarma.

Část hlušiny si také může stavebník nechat. Bude se hodit pro vyrovnání terénu kolem novostavby nebo pro vymodelování a realizaci terénu budoucí okrasné zahrady. Hrubou modelaci a odvoz přebytku hlušiny zajistíme my během výkopových prací.

Objednejte si zemní práce od Čímy. Máme zkušenosti a znalosti. Výkopové a zemní práce zajistíme po celém Liberecku s vlastními bagry a dopravou.

Rovnání pozemků a bagrování v Liberci

Postavili jste nový rodinný dům a nejste spokojeni s rovností terénu kolem. Opět stačí poptat naše služby. Citlivě srovnáme veškeré nerovnosti na vašem pozemku. Výhodou veškerých terénních úprav a udržovacích prací na vašem pozemku je, že úřady nevyžadují žádné stavební povolení ani ohlášení. Stačí jediné: objednat si u nás rovnání pozemku, které nabízíme pro Liberec a okolí.

Provádíme veškeré terénní a zahradnické úpravy pozemků pro finální podobu zahrady přesně podle požadavků zákazníka.

Výkopy pro bazén, jezírko, septik či zemní filtr

Naši lidé a naše mechanizace se vypořádají i s přípravou a hloubením výkopu pro osazení bazénu či vytvoření jezírka. Mechanizace opět práci značně usnadní a urychlí.

Naše služby zahrnují i dopravu písku, štěrku či recyklátu. Písek budete potřebovat pro vytvoření podkladu pro bazén nebo jezírko. Štěrk se dává pod septik nebo zemní filtr. Zemní filtr zajistíme včetně náplně.

Příprava povrchů pro zpevněné plochy

Kromě trávníků a jiných nezpevněných ploch je kolem domu nutné vybudovat také zpevněné plochy, které zajistí obslužnost domu i při horších podmínkách – za deště a v zimě. Tedy cesty ke garáži a chodníky ze zámkové či jiné dlažby nebo betonu a asfaltu.

Pod kvalitní a pevný chodník či cestu patří zhutněné lože. To vytvoříme ze štěrku či drtě - recyklátu. Kromě výkopových prací pro vytvoření zpevněných ploch zajistíme i dopravu štěrku či drtě na stavbu po celém Liberci a širokém okolí. Materiál, který při přípravě podkladu pro cestu či chodník odvezete, musíte ve formě štěrku či drtě vrátit zpět.

Finální úpravy pozemku

Poslední fáze, jak z překopaného a nevzhledného pozemku po stavbě domu vytvořit krásnou okrasnou zahradu spočívá v navezení ornice na hlušinu ve výšce alespoň 20 mm. Pod keře a stromy pak patří ornice více.

S pomocí našich strojů – bagrů či UNC nakladače zajistíme finální dorovnání a modulaci terénu pro založení krásné zahrady přesně podle vašich představ.

Pro rovnání terénu okolo domů, zahrad a dalších prostor používáme smykem řízený nakladač UNC Locust se lžící o šířce 180 cm či traktorbagr JCB 3CX.

Dům stojí, kanalizace má správný spád, zahrada je vymodelována přesně podle vašich představ a zdobí ji bazén či jezírko. Nezbývá, než konstatovat, že oslovit Čímu pro provedení zemních a výkopových prací byla správná volba a jednalo se o nejlepší řešení.

Zemní a výkopové práce včetně dopravy (štěrku, písku, kamene, zeminy, recyklátu)

  • příprava povrchů pro zpevněné plochy (cesty, chodníky, zámkové dlažby)
  • hloubení základových pasů pro rodinné domy (základová deska)
  • rýhy pro inženýrské sítě (voda, kanalizace, el. a plynovodní přípojky)
  • usazení do terénu - bazény, septiky, zemní filtry včetně zajištění náplně
  • terénní a zahradnické úpravy pozemků pro finální podobu dle požadavků zákazníka
  • demolice a bourací práce
  • zimní úklid sněhu

Používaná technika na zemní práce

Pro rovnání terénu okolo domů, zahrad a dalších prostor používáme stroje smykem řízený nakladač UNC Locust lžící o šířce 180cm. Traktorbagr JCB 3CX

ČÍMA odpady s.r.o.