VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI
ČÍMA odpady, s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní společnost ČÍMA odpady s.r.o. vydává tímto postupem podle § 273 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "Podmínky"):

2. SMLUVNÍ STRANY

2.1
ČÍMA odpady s.r.o. je obchodní společnost se sídlem Londýnská 10/99, Liberec IX-Růžodol I, PSČ 460 01, IČ: 27351301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25569.
dále jako "Zhotovitel"

2.2
Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, které ČÍMA odpady s.r.o. poskytuje Služby na základě
Objednávky podle těchto Všeobecných obchodních podmínek.
dále jako "Objednatel"

3. ROZSAH PLATNOSTI

3.1
Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Veškeré obchodní vztahy se obecně řídí právním řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem. Podmínky jsou základní úpravou smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem, mají před těmito normami přednost.

3.2
Podmínky definují obchodní vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem. V souladu s nimi Zhotovitel poskytuje, resp. poskytne Objednateli Služby za podmínek definovaných těmito Podmínkami.

4. VÝKLAD POJMŮ

4.1
Objednávka je závazný a neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy odeslaný Objednatelem na vzorovém tiskopise (příloha č. 1 těchto Podmínek), která je jejich nedílnou součástí), a to elektronicky e-mailem, písemně poštou či faxem nebo předaný Zhotoviteli osobně (dále viz. čl. 5) nebo v ostatních případech pouze na základě telefonické objednávky, kdy tato bude následně potvrzena podpisem Objednatele na vzorovém tiskopise. Odesláním Objednávky nebo podpisem vzorového tiskopisu objednávky Objednatel schvaluje, že se seznámil a souhlasí se zněním těchto Podmínek, a že těmito Podmínkami se řídí smluvní vztahy mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

4.2
Smlouva je smlouva o dílo mezi Zhotovitelem a Objednatelem, kterou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést služby jednak v oblasti životního prostředí, mezi které patří především převzetí odpadu kategorie ostatní odpad nebo nebezpečný odpad za účelem jeho odstranění, převzetí odpadních vod, přeprava odpadů a odpadních vod a s tím související pronájem shromažďovacích prostředků a jednak přepravu Objednatelem určeného materiálu dopravními prostředky Zhotovitele či jiná objednaná činnost či služba. K plnění předmětu objednávky může docházet v místě podnikání/bydlišti Objednatele, v místě vzniku odpadu a odpadních vod, jejichž vlastníkem je objednavatel nebo v místech přepravy určeného materiálu a Objednatel se zavazuje zaplatit mu za tyto služby úplatu.

Smlouva je uzavřena:

  • a) okamžikem doručení akceptace Objednávky Zhotovitelem Objednateli,
  • b) naložením odpadu nebo odpadních vod nebo jiného Objednatelem určeného materiálu v případě, kdy Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku na jiném formuláři, než je Příloha č. 1 těchto Podmínek, kterou Zhotovitel předběžně potvrdí pod podmínkou, že smluvní vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem se bude řídit těmito Podmínkami. Takové potvrzení objednávky Zhotovitelem na jiném formuláři, než je příloha č. 1 těchto Podmínek je novým návrhem k uzavření smlouvy v souladu s těmito Podmínkami.
  • c) akceptací nového návrhu k uzavření smlouvy v případě, kdy Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku na jiném formuláři, než je příloha č. 1 těchto Podmínek, kterou Zhotovitel předběžně potvrdí pod podmínkou, že smluvní vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem se bude řídit těmito Podmínkami. Takové potvrzení objednávky Zhotovitelem na jiném formuláři, než je příloha č. 1 těchto Podmínek je novým návrhem k uzavření smlouvy v souladu s těmito Podmínkami.

Součástí Smlouvy může být i ujednání stran, podle kterého Zhotovitel zajistí pro Objednatele další specifikované služby.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto Podmínky.

4.3
Službou se rozumí jednak nakládání s odpady Objednatele, mezi které patří především převzetí odpadu kategorie ostatní odpad nebo nebezpečný odpad za účelem jeho odstranění, převzetí odpadních vod, přeprava odpadů a odpadních vod a s tím související pronájem shromažďovacích prostředků a jednak přeprava Objednatelem určeného materiálu dopravními prostředky Zhotovitele, případně i jiná objednaná činnost či služba.

5. OBJEDNÁNÍ SLUŽBY

5.1
Objednávku může Objednatel učinit jedním z těchto způsobů:

  • a) elektronickou poštou na emailovou adresu info@cimaliberec.cz
  • b) písemně zasláním Objednávky na adresu sídla Zhotovitele,
  • c) písemně zasláním Objednávky faxem Zhotoviteli,
  • d) osobním předáním v sídle Zhotovitele,
  • e) telefonicky u Zhotovitele s podmínkou následného osobního předání Objednávky Zhotoviteli (jeho zástupci) před započetím objednané služby.

5.2
Podmínkou pro naplnění platnosti Objednávky Objednatele je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři (příloha č. 1 těchto Podmínek). Objednávka je zároveň návrhem na uzavření Smlouvy. K uzavření Smlouvy dojde okamžikem doručení potvrzení Objednávky ze strany Zhotovitele Objednateli.

5.3
Objednatel může Službu objednat i na základě písemné objednávky zaslané faxem nebo elektronicky na jiném formuláři, než je příloha č. 1 těchto Podmínek, kterou Zhotovitel předběžně potvrdí pod podmínkou, že smluvní vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem se bude řídit těmito Podmínkami. Takové potvrzení objednávky Zhotovitelem na jiném formuláři, než je příloha č. 1 těchto Podmínek je novým návrhem k uzavření smlouvy v souladu s těmito Podmínkami. Smlouva je pak uzavřena buď akceptací nového návrhu Objednatelem nebo započetím plnění objednané služby.

6. DALŠÍ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1
Řidič nebo jiný zástupce Zhotovitele má právo ověřovat shodu odpadu a předpokládané množství odpadu s popisem uvedeným v objednávce.

6.2
Pokud bude zjištěn rozdíl mezi deklarovanou (odhadovanou) hmotností a skutečnou hmotností dodaných odpadů na základě objednávky, bude účtována cena stanovená na základě skutečné hmotnosti předaného odpadu.

6.3
Pokud dojde k rozdílu mezi deklarovanou kvalitou (uvedenou v základním popisu či v objednávce nebo smlouvě) a skutečnou kvalitou odpadu (fyzikálně chemické vlastnosti), bude odpad přeřazen do kódu odpadu, kterému skutečně odpovídá. Cena bude navýšena dle skutečných nákladů. Dále budou navíc účtovány náklady na případnou přepravu do jiného smluvního zařízení. Nejvýše však bude účtována cena podle platného ceníku společnosti Zhotovitele ke dni převzetí odpadu.

6.4
Bude-li rozdíl v hmotnosti nebo kvalitě odpadu vyjádřený penězi přesahovat 30% původně sjednaných podmínek, zavazuje se Zhotovitel o tomto neprodleně Objednatele telefonicky nebo jinak informovat.

6.5
Zhotovitel je oprávněn odmítnout převzetí odpadu, jehož kvalita či množství nebyly předem sjednány nebo odpadu, jehož skutečný stav neodpovídá předem deklarovanému stavu.

6.6
Za řádné zatřídění odpadu v souladu s platnými předpisy odpovídá Objednatel, Zhotovitel si vyhrazuje právo provést kontrolní odběr či analýzu.

6.7
Zhotovitel převezme od Objednatele veškerý odpad specifikovaný v objednávce s výjimkou případu dle 6.3. a zajistí jeho odstranění, využití nebo opětovného použití v souladu s platnými právními předpisy.

6.8
Zhotovitel předá nebo zašle prostřednictvím pošty Objednateli doklad o odstranění odpadu, kterým je zejména „EPNO" (pro nebezpečný odpad) nebo průvodka odpadu (pro odpad kategorie ostatní odpad) nebo potvrzení o převzetí (pro druhotné suroviny, odpad určený k recyklaci, odpadní vody apod.)

6.9
Bude-li Zhotovitel přepravcem a objednavatel odesílatelem (ve smyslu „ADR") a půjde-li o přepravu nebezpečných látek po veřejné komunikaci, zavazuje se zhotovitel použít přepravní prostředky a osádku vozidla, které splňují požadavky pro přepravu nebezpečných odpadů.

6.10
Zhotovitel po provedení služby pro Objednatele provede vyúčtovaní. V případě předem poskytnuté zálohy, případný přeplatek vrátí Objednateli.

6.11
Objednavatel je povinen zajistit bezpečnou příjezdovou cestu na místo provedení služby nebo díla pro vozidlo zhotovitele a upozornit posádku vozidla na všechna možná nebezpečí (zejména na existenci poklopů jímek, kanalizace, nezpevněný nebo podmáčený povrch apod.), aby nedošlo k poškození majetku objednavatele, zhotovitele a třetích osob.

6.12
Objednatel je oprávněn předat Zhotoviteli pouze odpad, který uvedl v objednávce. V případě, že je naložen jiný odpad, je Objednatel povinen neprodleně informovat o této skutečnosti Zhotovitele, a je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu dle skutečné kategorie odpadu. Viz ceník Zhotovitele.

6.13
Objednatel odpovídá za odpad, který naložil nebo nechal naložit do sběrného zařízení (kontejneru) do doby, než Zhotovitel naloží sběrné zařízení na své vozidlo.

6.14
Při předávání odpadu je Objednatel povinen na žádost řidiče nebo jiného zástupce Zhotovitele upravit naložený odpad tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu nebo případnému přetížení kontejneru a vozidla. V takovém případě je Objednatel je povinen například část odpadu vyložit, přemístit na ploše kontejneru apod.

6.15
V případě, že se Objednateli účtují náklady dopravy, je Objednatel povinen uhradit skutečně ujeté km dle skutečnosti a dle aktuálního ceníku Zhotovitele.

6.16
Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli (řidiči nebo v kanceláři/pokladně Zhotovitele) předem dohodnutou zálohu před započetím díla nebo služby, a po ukončení díla nebo služby je povinen zaplatit Zhotoviteli v dohodnutém čase a v plné výši fakturovanou částku, dohodnutým způsobem úhrady (v hotovosti, převodem na účet).

7. CENA SLUŽBY

7.1
Nedohodnou‐li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, je cena služby stanovena dle ceníku Zhotovitele platného v době uzavření Smlouvy. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní strany se dohodnou písemně na úpravě ceny.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1
Pokud není sjednána platba v hotovosti ihned v kanceláři/pokladně Zhotovitele nebo na základě dokladu na místě plnění, je Objednatel povinen uhradit fakturu vystavenou Zhotovitelem v plné výši do termínu uvedeném na faktuře. Není‐li sjednáno mezi Zhotovitelem a Objednatelem něco jiného, je standardní splatnost vystavených faktur 14 kalendářních dnů.

8.2
V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se Objednatel uhradit vedle úroků z prodlení také smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z fakturované částky za každý den prodlení až do zaplacení celé fakturované částky.

8.3
Povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s poskytováním Služby a odstoupením od smlouvy tím není dotčena.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1
Odstoupit od Smlouvy lze pouze písemnou formou ze zákonných důvodů a toto odstoupení je účinné dnem doručení písemného odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

10. ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1
Veškeré závazky vzniklé z obchodních vztahů mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí výlučně českým právem.

10.2
Všechny spory vzniklé z obchodních vztahů mezi Objednatelem a Zhotovitelem a ze vztahů na ně navázaných, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním stran a dohodou, předloží dle ust. § 89 o.s.ř. strany sporu k rozhodnutí soudu místně příslušného dle sídla Zhotovitele.

11. JINÁ USTANOVENÍ

11.1
Zhotovitel si vyhrazuje právo tyto Podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu poskytování Služby. Změnu, doplnění a jejich účinnost Zhotovitel vyhlásí vhodným způsobem. Objednatel má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných Podmínek, tento nesouhlas sdělit Zhotoviteli ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl nebo dozvědět mohl. Neučiní‐li tak, má se za to, že Objednatel změny či doplňky akceptoval.

11.2
Zhotovitel neodpovídá Objednateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Zhotovitele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností.

11.3
Objednatel se zavazuje neprodleně oznámit Zhotoviteli jakékoliv změny týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti Objednatele se veškeré pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli stávají splatnými v den, kdy se Zhotovitel o této platební neschopnosti dozvěděl.

11.4
Písemná forma právního úkonu je zachována, je‐li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

11.5
Objednatel tímto uděluje souhlas Zhotoviteli, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků.

11.6
Podmínky jsou zveřejněny po dobu 24 hod. denně na síti internet na adrese: http://www.cimaliberec.cz/ a jsou v tištěné podobě k dispozici v sídle Zhotovitele.

11.7
Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.12. 2012 a nahrazují předchozí znění všeobecných obchodních podmínek.


ČÍMA odpady s.r.o.